Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

Akten

60-472v-473-474

  • Onderwerp: Pernambuco, Pieter Schiff
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1640-1644

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ontvangen van Dillon Heuser, 26-8-2022

Op huijden den xen dach december anno xvic een ende veertich compareerde voor mij Daniel Eelbo, openbaer notaris in Dordtrecht, d’eersame sr. Pieter Schijff de Jonge, coopman ende borger deser stede, mij notario bekent, ende exhibeerde sekere procuratie op hem comparant gepasseert bij sr. Abraham Pieter, coopman tot Hamborch, soo voor hem selven ende als sprekende ende hem sterckmaeckende voor Maria Peltser zijne suster woonende tot Alseij inde onderphalth, soo gedragende als ergenamen eonder beneficie van inventaris van wijlen Bartolemeus Peltser Harbuijder zalicher broeder over eede op’t Reciff van Pernambuco inde Westindien, behelpende omme vuijt haer beijder name ende van haren t’wegen inde qualite als vooren af te vorderen vande directure, benefacture ende executeurs vanden testamente vande voorschreven Bartholemeus Pelser zalicher, pertinente rekeninge, bewijs ende reliqua van alle ende ingelijcke de goederen t’zij roerende ofte onroerende geene wtgesondert noch te gereservuert bij wijlen den voorschreven Bartholomeus Pelser zalicher aldaer eenichsins metter doot ontruijmpt ende naer gelaten ende d’selve wt hennen handen te lichten, ende daer beneficeren ende verhoogen tot voordeel ende behoef vande gemeene crediteuren vanden voorschreven Bartholomeus Pelsser zalicher ende het overige ofte surplus vandien aende voorschreven constituant te doen hebben behandigen van alle ontfanck quitantien te gevende ende voor alle naemaninge te bewijden oock wt [?] [?] te mogen ageren ende recht te plegen voor alle selven ende gerechten, daer des behooren sall [laten?] conteren ten domicilie te kiesen alle dagen ende termijnen van rechten t’observeren juramentum calumina ende alle andere eeden die t’recht oorlijt ende admitteert te presenteren ende van het overige zijns constituanten ende zijne voorschreven suster te disponeren ende voorts alle d’voorschreven saecke aengenaem in ende buijten rechten te doen, procureren ende verrichten t’welck hij comparant presenterende voor noch sijnde soude mogen ofte comen doen.

Alwaert oock saecke daer dear toe breeder ende speciaelijck mocht dan voorschreven staet requireerde oock met machte om een ofte meer procureurs soo adliter als andersins in zijne plaetse te surrogeren ende substitueren alle [geextraheert?] in amprissima forma, naer luijt ende breder inhouden vande selve procuratie daer van zijne gepasseert voorden keijserlijcke notaris Robertio Oudarto binnen Hamborch residerende van daer xv november lestleden van deser loopende jare xvic eenenveertich, alhier over gelevert, vuijt crachte ende [?] welcke voorschreven procuratie ende clausule van te mogen substitueren, verclaerde hij comparant gesubstitueert te hebben, gelijck hij substitueert bij desen den meer eersame Jacob Wolffaerts, coopman mede gedestineert omme ten eersten te vertrecken naer Phernambuco voorschreven, om te doen procureren verwegen ende int generael te elegeren alle het gene hij comparant uijt cracht vande voorschreven procuratie adliter ende andersins soude connen ofte mogen doen indien hij alomme present ende voor oogen ware ende des gelijcke voorschreven comparant is gegeven en verleendt geweest, gelovende den voornoemde comparant uijttenname vanden voorschreven sijnen principalen constituant te houden voor goet vast en van weerden alle t’gene bijde voorschreven gesubstitueerde in ’t gene voorschreven staet gedaen ende gebesoigneert sal worden daer vooren verbindende den persoon ende goederen des voorschreven principaelen constituants gelijck die hem substituant sijn verbonden ende verobligeert salvo, rekeninge, bewijs ende reliqua naer behooren sonder fraude aldus gedaen ende gepasseert binnen Dordrecht voornoemt ter presentie van Aert Claessen van Meten, ende Jacob Sam als getuijgen hier over gestaen.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden