Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

60 29

  • Onderwerp: Pernambuco, WIC
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1640-1644

Akte bekijken |  Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden Geert Ouweneel 11-9-2022.

Op huyden den 8en dach February anno 1640
hebbe ick Daniel Eelbo, openbaer notaris in Dordrecht, mij mette
naerbeschreven getuygen ter instantie ende versoecke van E. heeren
bewinthebberen der geoctroyeerde Westindische Compagnie ter
camere van de Maese binnen deser stadt Dordrecht, gevonden aen ende
beneffens de persoon van Leendert Reynen genaempt Hertoch,
schipper van Schiedam, tegenwoordich binnen derse stede, gedestineert omme met zijne fluyt ten
eersten in dienst ende voor de voorsz. E. heeren bewinthebberen te vrachte te varen
naer Pernambuco in de Westindien ende hebbe denselven schipper
uyt den name ende vanwegen als vooren afgevraecht ofte
hij van wille ende meyninge was volgens ordre ende resolutie
van de voorsz. E. heeren bewinthebberen alsnoch binnen sijn schipsboort
in te nemen een vijfentwintich ofte sesentwintich soldaten tot dienst van deselve
Compagnie aengenomen in de camere als dan en eer hij zijne reyse spoedichlijck te 

vorderen,
gelijck d'voorsz. E. heeren bewinthebberen hem op van daghe
mondelingh gelast ende aengesegt hebben, dan niet, maer want d'voorsz.
schipper Leendert Reynen daerop seyde ende ter antwoorde gaff,
dat hij vooralsnoch daertoe niet conde resolveren ten ware
sacke dat de voorgemelte E. heeren bewinthebberen hem schipper
alvooren satisfactie ende contentement deden van soodanige
bedragen nopende de costgelden van zijn bootsvolck dat hij gereet
geweest hebbende, genootsaeckt is geweest met sijnen schepe te moeten blijven leggen
wachten op naerder ordere ende bevele van de voorsz. E. heeren bewinthebberen,
soo ist dat ick notaris voornt. uuten name van wegen als
vooren aengemerckt de voorsz. weygeringe jegens den voorn. schipper Leendert
Reynen wel expresselijcken hebbe geprotesteert van alle
costen, schaden ende intressen, bij haer en ter oorsacke van de
voorsz. weygeringe, retardemente alreede gehadt, gedaen ende geleden ende met desen alsnoch
te hebben, doen ende lijden, omme alle d'selve te verhalen ende
consequeren daer ende alsoo d'voorsz. haere E. te rade vinden sullen
te behooren ende verschoten de E. heeren bewinthebberen voornt. hiervan door
mij notaris acte gedepcheert te werden in forma, om haer te dienen als naer rechte. Aldus gedaen ende
gepasseert binnen Dordrecht voornt. ter presentie van Cornelis Vervoren ende Hendrick
van der Putte, inwoenders alhier als getuygen hierover gestaen, datum ut supra.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden