Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

31 187-188

  • Onderwerp: West Indië, WIC schip De Dordrecht
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1627-1628

Akte bekijkenTranscriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser, 30-6-2022.

Op huijden den 25 november jaere xvic seven en twintich Compareerde etc. Laurens Rutten jonckgesel schoenmaker in zijn handwerck ende nu tegenwoorich boots geselle varende naer de West Indien met den schepe genaempt Dordrecht en verclaerde hij comparant int zijn eenich erffgenaem te institueren gelijck hij doet bij desen Corstiaen Dircxz zijn [vader?] mede schoenmaker ende borger binnen deser stede, ende bij afflijvicheijt vande selven sijnes [vader?], den voorschreven [?] ende kinderen om met zijne comparants goederen gedaen te [?] ende zijne oft hare vrije ende eijgen wille sonder tegenseggen van ijemanden, ende in gevolch vandien dat den voornoemde zijne [vader?] vuijt d'selve goederen sal vinden ende consequeren sijn t'achterheijt die hij comparant aen zijn [vader?] [?].

Aldus twelck ten [?] verclaerde hij comparant te wesen zijnen uijtersten wille [?] etc., [?] etc., gifte etc., hoedancih etc., jare etc. [?] [?] etc., persoonen etc., Aldus gedaen ende gepasseert binnen deser stad en [?] in presentie ende ten overstaen van Jan Mathijsz. clercq, mijns notaris Pieter Cruijsz. outschipmaker ende borgeren deser stede [?] wel te [?] ende te [?] [?] heeft hij comparant [?] neffens den [?] Ten daege maende ende jaere voorschreven.

Laurens Wirtten, Pieter Cruijsz. Ende Jan Matijssoon clerck mijns notaris

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.