Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

30 193-193v

  • Onderwerp: West Indië, WIC schip De Dordrecht
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1626

Akte bekijkenTranscriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser, 28-6-2022.

Op huijden den x october 1626 compareerde etc. den eersaeme Cornelis vande Put vuijt gevaeren sijnde als siekenbesoecker ende voorbedienaer des godlijcken woorts inden jaere 1624 baer West Indien opten schepe genaemp Dordrecht, der welcken verclaerde etc.

Ten versoecke ende instantie van capiteijn Jacob Pompen reqrt. dat hem getuijge bijden reijrt roeijt verhinderinge is gedaen in het doen van den dienst Gods soo dat den reqrt. hem noijt met hem getuijge dien aengaende heeft gemoeijt ende sulcx hem getuijgen daerinne hebbende sijne vrije oeffening verclaerde noch dat den reqrt. hem in alle desen aengaende eerlijcken ende priselijcken heeft gedraegen.

Dan wel dat den schipper vanden selven schepe genaempt Jan Crijnen tot verscheijde reijsende den dienst godts berispet ende verhindert haeft. Affirmeerde noch dat als hij getuijgen op een ander schip socht te gaen om een predicatie te hooren ten tijde des voornoemde schepe tot Plaimuijd [=Plymouth] was leggende int gaen varen bij den voorschreven schipper geseijt is dat het beter was datmen hem getuijgen met een stuck geschuts daer thien ofte 12 pont cruijt in was daer nae toe soude schijeten. Ende lestelick verclaerde hij getuijgen dat den voornoemde schipper hem socht te verhinderen in gebed vuijt te storten ten tijde als de vlote voor de Baeij de Todes los Sainctes was gevaren. Eijndende etc.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.