Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

29 68

  • Onderwerp: West Indië
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1625

Akte bekijkenTranscriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser, 28-6-2022.

Inden naemen des heeren Amen. Bij den innehoude van desen openbare instrumente notariael sij kennelijck eenen ijgelijcken dat inden jaere nae de geboorte desselffs ons heeren xvic xxv op den xen dach in martio compareerde etc. Herman Hermansz. Scholte jonckgesel nu mede varende naer de West Indien als soldaet onder de companie van capiteijn [naam ontbreekt].

Sijnde hij testateur gesont naer den lichaeme gaende ende staende hebbende sijn verstant ende sprake, ende sulcx bequaem om te moegen disponeren den welcken overdenckende etc. Siende, etc.

Willende etc. Ende verclaerde daeromme te wesen sijn testament, ende uijtterste wille soo ende gelijck hijer naer volgen sal, als te weten, dat hij testateur geinstitueert heeft, gelijck hij institueert bij desen tot sijn eenich erffgenaem Angniete Jansdr. weduwe wijle Herman Hermansz. Scholte sijns comparants moeder, in alle sijne goederen die hij testateur achterlaten sal omme daermede bij de voornoemde zijne moeder gedaen te werden haere vrije ende eijgen wille, sonder tegenseggen van ijemanden.

Voorts heeft hij comparant mede gewilt, ende begeert dat de voornoemde sijne moeder alle maenden van sijne gagie sl heffen ende opbeuren de somme van vijer gulden, soo lange als hij comparant in dienste vande voornoemde Edele Heeren Bewinthebbers wesen sal.

Des heeft hij comparant gewilt dat de goederen die sijne moeder erven sal nae haer doot erffen ende besterven sullen op sijne twee susters ende eenen broeder.

Alle t'welck etc.
Testibus Willem Parcx ende Paulus de Coninck clercq mijns notaris.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.