Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

29 4-5

  • Onderwerp: West Indië
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1625

Akte bekijkenTranscriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser, 28-6-2022.

Inden name des heeren Amen bij den innehouden van desen openbare instrumente notariael sij etc.

Dat inden jare nae de geboorte desselfs ons heeren xvic xxv op den xxiiiien januari compareerde voor mij Gijsbert de Jager etc. Remmer Jacobsz jonckgesel nu mede varende naer West Indien als soldaet onder de compagnie van capiteijn [naam ontbreekt] den welcken verclaerde gemaeckt ende gelegateert te hebben gelijck hij doet bij desen aen Neeltgen Laurensdr. weduwe wijlen Arien Cornelisz. in sijn leven besemmaker ende borger binnen deser stede, sijns comparants moije van s'moeders sijde, alle sijne gagie die hij comparant sal comen te verdienen vande Edele Heeren Bewinthebbers binnen deser stede, omme bij afflijvich van hem comparant s'selve gagie bij de voornoemde sijne moije ontfangen ende op gebeurt te mogen werden ende dienvolgende daer mede te mogen doen haren vrijen ende eijgen wille als met hare andere vrije ende eijgen goederen, sonder tegen seggen van ijemanden, ende off t'gebeurde dat d'voornoemde sijne moije voor hem comparant quam te overleijden ende hij dae nae quam afflijvich te werden eer hij testateur de voornoemde sijne gagie vande voornoemde Edele Heeren bewinthebbers noch genoten mochte hebben, soo heeft hij testateur in sulcken gevalle gewilt ende begeert dat d'selve sijne gagie ontfangen ende genoten sal werden bij sijns comparants voornoemde moeijens naer te laten kinderen elcx daervan haer portie verstervende altijts t'een kints aenpart op t'ander.

Alle twelck etc. verclaerde hij comparant te wesen sijne dispositie codicillare. Willende ende begerende etc.

Hoedanich t'selve best naer rechten soude komen ofte mogen bestaen, versouckende op mij notaris t'selve genoteert, ende hijer van gemaect te worden een ofte meer instrumenten in behoorlijcken forma. Aldus gedaen etc. Testibus Paulus de Coninck ende Abraham van Immerseel. Clercquen mijns notaris.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.