Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

29 295

  • Onderwerp: San Salvador
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1625

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser, 27-6-2022.

Op huijden den ven november anno xvic xxb compareerde Lucas Aertsz. wonende binnen deser stede, out 27 jaren ende Henrick Wittensz. woonende in Sommerdijck out ontrent 25 jaren.

De welcke verclaerden etc. ten versoucke van Samuel Jansz. reqrt. Dat sij getuijgen mede sijn geweest metten reqrt. inde Baij de toto los Sanctos binnen de stadt Sanct Salvadoor.

Verclaeren voorders gesijen te hebben ende oversulcx wel te weten dat als de voorschreven stadt in handen vande Spaenjaerden wederom wiert overgegeeven eenen Dirck Floren van Pietershouck ende Cornelis Cornelisz. van Dordrecht des reqrts. goederen soo van wollen als linnen als naementlijck een pack swarte cleederen ende een pack graeuwe cleederen, twee hemden, een paer sijde hosen, een roode stametten hembrock ende noch eenige andere cleijnicheden mitsgaders veerthijen spaense matten aen gelde, ende een silvere toebackpijp vercost ende verteert in plaetse dat sij deselve goederen hadden geaenvaert om te bergen ende voor den reqrt. te bewaren, gemerckt den reqrt. te selver tijt met seker shaloupe was affgesonden om buijten de voorschreven Baij op de aencomende vloot vande Westindische Compagnie te wachten.

Eijndende etc. presenterende etc. aldus etc. Testibus Paulus Conincx ende Abraham van [Jannerseel?] Clercquen mijns notaris.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.