Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

28 255-256

  • Onderwerp: West Indië, West-Indische Compagnie
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1624

Akte bekijkenTranscriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser, 27-6-2022.

Inden naeme des heeren amen. Bij den innehoude etc. xvic xxiii opden iiiien dach in october compareerde etc. Jan Jacobsz. Gesproten uijt Vrindenburch int lant vander Marckt, nu vaerende naer de Westindien. Den welcken verclaerde gemaeckt, ende gelegateert te hebben gelijck hij maeckt ende legateert mits desen Wijnant Hendricxsz. mede van geboorte uijt Vrindenburch voorschreven jegenwoordich brouwersknecht inde brouwerije vande Bel binnen deser stede alle sijns te verdienen gagie omme bij sijn comparants afflijvicheijt d'selve ontfangen ende opgebeu[weggevallen] te werden bij den voornoemde Wijnant Henricxsz. vande heere bewinthebbers vande Westindische Compaignie binnen deser stede. Ende voorts daermede dan [weggevallen]eer niet te mogen doen sijnen vrijen ende eijgen wille sonder tegenseggen van ijmanden. Alle twelck voorschreven staet verclaerde hij comparant te wesen sijne codicillaris dispositie willende ende begeren dat t'selve sijn volcomen effect sorteren sal [weggevallen]en alderbeste forma t'sij als codicil, donatie, gifte bij den levende lijve, ofte uijt sake des doots, oft andersins gegeven hoedaenich, eens ijders mensche uijtterste wille ende [?] best, ende bundichste soude connen ofte moegen bestaen.

Alles sonder fraude, versouckende, etc. Aldus etc. Testibus Pouwels de Coninck, clercq etc. ende Wouter Aertsz. metselaersgesel als getuijgen.

Inden naeme des heeren Amen. Bij den innehoude van desen openbaere instrument notariael sij kennelijck etc. xvic xxiiii opden vien dach in octobri compareerde etc. Jan Jansz. Kelck mede varende naer de Westindie. De welcke overdenckende de broosheijt der menschelijcke natuijre, siende etc. willende daeromme alvoren disponeren van tijdelijcke goederen hem van Godt almacht op deser aerde verleent. Ende verclaerde daeromme te wesen sijn testament ende uijtterste wille sulcx hijernaer volgen sall, als te weten dat hij testater geinstitueert heeft [?] hij institueert mits desen Angnietgen Wouters weduwe van Jan Jansz. Kelck, sijn moeder, woonende binnen deser stede, alle sijne goederen present ende toecomende, geene vandien althoos uijtgesondert, sulcx hij testateur metter doot ruijmen ende achterlaten sal, omme daermede bij de voornoemde sijne moeder gedaen te mogen worden haere vrijen ende eijgen wille sonder tegenseggen van ijemanden.

Ende off gebeurde dat sijne testateurs grootmoeder Berber Janssen voor hem comparant deser werelt quam te overlijden heeft hij testateur in sulcken gevalle gewilt ende begeert dat alle d'selve goederen erven ende besterven sullen op de voorschreven sijne moeder, als deselve daerinne mede bij desen instituerende met volle rechten van institutie. Voorts heeft hij testateur wel expresselijck gewilt ende begeert, dat alle sijne vorders [einde scan]

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.