Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

28 242

  • Onderwerp: West Indië
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1624

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser, 27-6-2022.

Inden naeme des heeren amen etc. xvic xxiiii opden xixen september compareerde etc. Jan Sijmonsz. varentgesel ende scheepsondertimmerman nu mede vaerende naer de West Indien.

Den welcken overdenckende etc. siende etc. willende etc. Ende verclaerde daeromme te wesen sijn testament ende uijetterste wille soo hijer naer volcht, als te weten dat hij institueert tot sijn eenich ende universeel erffgenaem in alle de goederen die hij naerlaten sal Jannetgen Henricx woonende tot Rotterdam aldaer hij sompt te huijse plach te logieren [weggevallen] bij haer [weggevallen] rafflijvisch [weggevallen]s kinderen omme hij haer off haere erffgenaeme met alle d'selve goederen gedaan te werden haeren vrijen ende eijgen wille sonder tegen seggen van ijemanden. Alle twelck voorschreven staat etc. ende voorts 't extenderen in forma.

Aldus gedaen binnen Dordrecht in presentie ende ten overstaen van Joost [?]annelsz. cleer maker ende Paulus de Coninck clercq mijns notaris als getuijgen.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.