Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

23 317

  • Onderwerp: Schip Neptunus
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1618

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser 18-7-2022

Op huijden den xen october 1618 compareerde etc. Adriaen Jaspersz. out lxx jaren, ende Johan van Kempen busmaker out l jaren, beijden burgers ende inwoonders deser stede, sijnde luijden van goeden naeme ende saeme mij notaris seer welbekent.

Dewelcke verclaren bij haere eere trouwe ende vromeheijt in plaetse van solemnelen eere waerachtich te sijn te versoecken ende instantie van Arien Ariensz. van Bueren waert inden Valck binnen deser stede als man ende voocht van Neeltgen Machtelsdochter die sij voor man gehadt heeft Mels Willemsz. Blom in sijn leven schipper ende burger deser stede voorschreven t'requirant. Dat den requirant hem [?] gehadt heeft eene zoon genaempt Machiel Melssen Blom die nu out soude hebben geweest (soo hij noch leeffen) ongevaerlick 27 jaren daer vader van was den voornoemde Mels Willemsz. Blom, ende dat den voornoemde Machiel Melssen Blom geleden ongevaerlijck ses jaren gevaren is naer Oost Indien op de schepe genaempt den Neptunus vuijt gevaren van de stede van Rotterdam, daer schipper op was eenen genaempt Baernert Poth.

Ende verclaren sij getuijgen wel te weten dat de voornoemde Neeltgen Machielsdochter is de moeder vanden voorschreven Machiel Melssen Blom, alsoo sij getuijgen lange jaren in de gebuerte vande requirant hebben gewoont, ende dat den voornoemde Machiel Melssen bij sijn moeder ende vader is opgevoet Eijndende etc.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.