Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

22 341-341v

  • Onderwerp: Schip de Delft
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1617

Akte bekijken  | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser 16-7-2022

Op huijden den xvien october 1614 compareerde etc. Gijsbert van Scharlaecken capiteijn van de burgerije ende coopman binnen deser stede soo voor hem selven als in desen vervangende ende [?] maeckende voor ende vanwegen sijne broeder ende susters t'samen erffgenamen ab intestato van wijlen Jacob van Scharlaken in sijn leven oppercoopman op den schepe genaempt Hollandia, vuijt gevaren sijnde met de vlote vanden heer admirael Steven van der Haegen.

Den welcken verclaerde geconstitueert mochten gemaeckt ende [?] procuratie gegeven te hebben gelijk hij constitueert, maect machtich ende geeft [?] procuratie bij desen, sr. Ephrami Lemmens bouckhouder van de Oostindische Compagnie tot Amsterdamme residerende, omme vuijt sijnen comparants naeme inde qualite voorschreven te heften op beuren ende ontfangen vuijt hande van Jan Diricxsz. van Dordrecht de somma van een hondert guldens, item van Jacob Marcusz. sueckerstroocker de somma van ses ende veertich guldens, Item van Hans Rutenburch quartiermeester de somma van twintich realen van achten in specie.

Alle vuijt gevaren op den voorschreven schepe genaempt Hollandia, noch van Lambert Plaeijsant van Luijck vuijt gevaren op den schepe genaempt Gouda de somma van ses ende vijftich guldens ende noch van Sijmon Claesz. van Schellinckhout vuijtgevaren voor schieman opden schepe genaempt China, ende daer naer schipper op de jacht Eelst, de somma van tachtentich stucken van achten tot xlcii stuvers het stuck, alles volgens haerluijder respective volgatien, item van Claes Ouwers smith van Acxwick de somma van hondert xxvii guldens x stuivers en ten letsten van Pieter Bowel oppercoopman op den schepe genaempt Amsterdam de somma van een hondert twee ende tnegentich gulden.

Ende bij gebreke van d'voorschreven debiteuren, daeromme bij sulcken te interpelleren haeren erffgenaemen, ende te procederen tot becommieringe ende vuijt winninge van haer gagie ende achter gebleven goederen, quitanten van sijnen ontfanck te geven, ende soo het [weggevallen] sij daeromme oock het vuijterste recht te plegen soo wel int eijschen als verweren, alles ter [?] t'wesen [sententio?] met macht oock omme een ofte meer personen gelijcke macht hebbende in sijnen geconstitueerdens plaetse te moegen substitueren.

Ende voorts generalicken in de [weggevallen] etc., jare etc., gelov. etc., over etc., behoudelicken etc, versouckende etc., aldus etc.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.