Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

17 87-88

  • Onderwerp: Guinea, schip De Hasewint
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1610-1611

Akte bekijken |  Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser, 27-6-2022.

Op huijden den iiiien october anno xvic ende thien compareerde voor mij Gijsbert de Jager openbaer notaris, bij den Hove ende Raede van Hollandt geadmitteert residerende binnen Dordrecht, ende den gethuijgen onder genomineert Arien Henricxsz. schipper, ende burger tot Rotterdam.

Den welcken verclaerde, dat alsoo hij comparant voor stijerman ende schipper respective met sekere jacht genaempt den Hasewindt mede gevaren is geweest van deser stede naer Gunea ende de Boecht ende dat hem daer over van Elijas Trip als bewinthebber vande voornoemde jacht was competerende sesthijen maende gagie ende ettelijcke daegen tot xxxiii gulden ijder maent van welcke somme hem comparant bij de voorschreven Elijas Trip gecort ende inge[weggevallen] werdt, de somme van hondert carolus [weggevallen] voor twee meercatten, die den voors[weggevallen] Trip hem seijt toe te behooren, daer [weggevallen] nochtans den hest gecost voor vijer [weggevallen] gulden ende dandere hem geschoncken [weggevallen]

Ende dat hij comparant (voor ende al [weggevallen] zijn andere maentgelden, bij hem als st[weggevallen] ende schipper verdient mochte  ontfang[weggevallen] voorschreven Elijas Trip heeft moeten o[weggevallen] teeckenen seecker brieffken int welck begre[weggevallen] stont dat hij comparant d'voorschreven hondert gulden soo lang onder den voornoemde Trip soude laten berusten totter tijt ende wijlen toe Guilliaem de Biecht alhier te lande sall sijn gecomen, ende soo denselven de Biecht seijt dat de voorschreven meercatten hem comparant sijn eijgendomme sijn competerende dat indien gevalle hem comparant de voorschreven hondert gulden sullen volgen met den intereste vandien.

Mits welcke onderteeckeninge hij comparant hem bevoelende grootelicx vercort ende geinteressert te sijn, als tselve alleenlicken gedaen hebbende, om daer door van alle sijn pen. nijet te blijffven gefrustreert. Waeromme soo hest hij comparant op mij notaris versocht dat ick mij soude transporteren aende persoon vanden voornoemde Elijas Trip ende dat ick vuijt den naeme van hem comparant soude protesteren tegene den voornoemde Trip om hem aen de [?] indt voorschreve billet begrepen, nijet te willen houden, omme redenen boven verhaelt gemerckt soo hij comparant verclaerde inde eenwicheijt den rechten genomen sijnde nijet bevonden sall werden dat voorschreven catten enselven Elijas Trip, oft ijemandt anders dan hem comparant alleen sijn competerende, ende dat hij comparant voorts van alles sijn recht begeert te verwachten.

Welcken volgende soo hebbe ick notaris mij gevonden aende persoon vande voornoemde Trip. In presentie vande ondergenoemde gethuijgen ende hebbe het bovengenoemde protest aen hem gedaen die mij daer op voor antwoort gaff protesteren ende brootbidden is nijemant verboden, versoucken op mij notaris tselve genoteert ende hier van gemaeckt te werden acte in behoorlicker forma.

Aldus gedaen binnen Dordrecht in presentie van Jan Andriesz. ende Willem Govertsz. hier toe geroepen ten daege voor [weggevallen] Dat getu[weggevallen]
G. de Jager not. pub.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.