Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

17 86

  • Onderwerp: Guinea, schip e Hasewint
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1610-1611

Akte bekijkenTranscriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser 26-6-2022

Op huijden den iiiien october anno xvic ende thijen compareerde [?] Maricken Aerss. weduwe van Bouwijs Sijbertsz. van Slingelam out 61 jaren ende Lijntken Bouwens Jongeheer out 26 jaren. Dewelcke verclaerde bij haerluijde vrouwe waerheijt in platse van eede waerachtich te sijn, ten versoucke ende instantie van Arien Henricxs, reqt. dat geleden ongevaerlick dien tijt van sesthien maenden sonder andere den tusten dach int seecker onthouden te hebben dat den reqt. is aengenomen geweest als van Cornelis Rijsbergen schipschgesel sijnde op de boot genaempt de Jager om voor schipper ende stijerman respective mede te varen op de jacht genaempt den Hasewint naer Guinea off in de bocht. Ende dat den reqt. int accorderen van sijnne maentgelden wel [extreffelicken?] hest bedongen ende geconditioneert gehadt dat de costen die bij den reqt. tot haer deposanten huijse soude werden gedaen bijden voornoemde Rijsbergen bethaelt soude werden, sonder dat t'selve den reqt. aen sijne maentgelden sall werden gecort wesen
ingehouden. Verclaren oock noch dat den voornoemde Rijsbergen voor de voorschreven costen bethaelt hest een somme van iv gulden x stuivers. Ende voor redenen van wetenschap verclaren sij depostanten dat t'selve ten huijse ende woonplaetse haer deposanten is geschiet ende [?] bij [?] is [?] ende tegenwoordich te sijn.
Hans Potgens van Cuelen, Sijbert Henricxsz vanden Brouck beijde wijncopers ende jonckgesellen woonende binnen deser stede.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.