Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

17 85

  • Onderwerp: Schip De Hasewindt
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1610-1611

Akte bekijkenTranscriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingestuurd door Dillon Heuser 10-7-2022.

Op huijden den iiiien (4e  october anno xvi ende thien compareerde etc. Thonis Jansz. seylmaecker, out 28 jaren ende Jan Rutten, out 26 jaren beijde jonggesellen ende inwoonders deser stede, mitsgaders Willem van Asperen, chirurgijn out 35 jaren.

Dewelcke verclarende requirant versouckende bij haerluijden memorie waersijn in plaetse van ede waerachtich te sijn etc. versouckende ende instantie van Arien Henricxsz., schipper ende stuerman geweest zijnde van de jacht genaempt den Hasewindt, requirant.

Dat sij deposanten ende den requirant met den voorsegde jacht sijn geweest inde Boecht [Golf van Guinee] omme aldaer met de negers te handelen, ter welcker tijt op de voorschreven jacht mede gevaren was als commies eene Davidt Lamesque, jonckgesel van deser stede, den welcken gestorven sijnde

Heeft den requirant alsdoen door foute van den voornoemde commies de handelinge tegens de negers selffs als commies gedreven, ende soodanige proffijten gedaen, datter ten minsten van een duijsent gulden drije gemaeckt is geworden.

Ende dat den requirant de voorschreven handelinge als commis meer als ses maenden tegens de negers voornoemt heeft gedreven.

Verclaren sij deposanten noch, dat als sijluijden met die voornoemde jacht om met de negers te handelen vuijtgereijst waeren verovert hebben gehaet de quantiteijt van 500 ponden olijphantstanden, die de negers op d'voornoemde jacht hadden gebracht om te verhandelen, ende door dien d'selve soo sterk op d'voornoemde jacht waren gecomen, meenen deselve alsoo te aantallen ende sijn bij degenen die inde jacht waren niet gequelt (gekwetst) daervan gedreven geworden.   etc. Alsdus gedaen etc.

Sijbert Hendricxsz. van den Brouck, wijncuijper

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.