Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

17 80-81-82

  • Onderwerp: Guinea, schip De Hasewindt
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1610-1611

Akte bekijken |  Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser 26-6-2022

Op huijden den xxviiien September anno xvic ende thien. Compareerde voor mij Gijsbert de Jaeger, openbaer notaris bij den hove ende Raede van Hollandt geadmitteert residerende binnen Dordrecht, Adriaen Henricxsz. schipper. Den welcken verclaerde dat alsoo hij comparant als schipper ende voorstuerman respective gevaren heeft met den schepe genaempt den Hasewindt van deser stede naer de custe van Guinea, ende andere plaetsen daer bewinthebber aft. is Elijas Trip coopman, woonende binnen deser stede, ende dat hij comparant door ordre vande commijs Guilliam de Buecht weder omme van daer in een ander schip of schepe gegaen is omme aenden voorschreven Elijas Trip te brengen seeckere goudt ende olijfantstanden ende dat hij comparant mede achtervolgen bevel vande voornoemde de Buecht, soo heeft t'voornoemde schip in Texel gearriveert vuijt den voorschreven schepe is gegaen ende den voornoemde Elijas Trip op het spoedichste gebootschapt ende aengedient dat hij comparant soodanigen waren als voren geseijlt is mede was brengende.

Waer naer den voornoemden schepe ingeseijlt is gearriveert tot voor de stadt Amsterdamme, sulcx dat daer mede dijns comparants dientst is comen te cesseren. Ende dat hij comparant insgelijcx den voornoemden Elijas Trip daer over aengesproken heeft omme sijnne gagie op de voornoemde reijse bij hem comparant als schipper ende voorstuerman respective verdient geduerende den tijt van ses thijen maenden ende eenige daegen, tot xxxiii gulden ijder maent, ende dat den voornoemden Elias Trip van d'voorschreve betalinge te doen is gebleven weijgerich ende in gebreken sulcx dat hij eijntlijck den voorschreven Elijas Trip daervooren ende om eenige andere sijnne pretense heeft betrocken in watergerecht binnen deser stede, ende ten daege dienende eijsch gedaen hebbende als apud acta. Doch dat mits d'absentie vande Edelheeren waterschepenen de saecke gecontinueert is geworden, mits alle t'welck hij comparant bemerckende is grootelijck te blijcken vercort ende geinteresseert ten meer naerdemael hem comparant aensouck gedaen werdt omme als stierman ofte schipper wederomme te varen naer Westen ende dat hij comparant daaromme genootdruct is d'selve reijse t'ontseggen ende aft te slaenvuijt dien hij comparant nijet seecker en weet wanneer hij tot sijnne persoon hier boven genoempt noch sall geraecken.

Waeromme soo hest hij comparant op mij notaris versogt dat ick mij in presentie van twee getuijgen soude transporteren aenden persoon ofte ter woonstede vanden voornoemden Elijas Trip, ende tegen den selffven te protesteren van alle de costschaden ende interesten die hij comparant om het vervolch van sijnnen behoorlicken salaris ende verdientsten alreets hebben geleden, ende die hij alsnoch soude mochtgen comen te lijden als oock van dat hij comparant om een andere reijse aen te nemen hijer door beleth werdt sijn profijt te doen, omme alle d'selve costschaden ende interesten aende voornoemde Elijas Trip te sullen verhaelen, daer ende alsoo hij te rade vinden sall ende dit alles tot tauxatie vanden rechter voorden welcken hij comparant van meeninge is dienaengaende sijn actie te institueren. Welcken volgende soo hebbe ick notaris mij gevonden ten huijse ende woonplaetse vanden voornoemde Elijas Trip, ende mits sijne absentie, soo hebbe ick het bovengenoemde protest naer sijne forme ende innehouden gedaen aen die dientstmaecht, dewelcke mij voor auth. gaff sij t'selve den huerht als die vuijt de kercke quam soude aendienen, versouckende op mij notaris t'selffve genoteert ende hiervan gemaeckt te werden een ofte meer instrumenten. In behoorlicker forma aldus gedaen ende gepasseert binnen Dordrecht in presentie van Dirck Gerbrantsz. Stoop camerbewaerder, ende Cornelis Bastiaensz. van Hoogendijck jonckgesel ende borgers deser stede alse getuijgen van geloove neffens mij notaris hiertoe is versocht ende sonderling geleden ten daege maende ende jare voorschreven.

Dat getuijge ick
G. De Jaeger not. pub.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.