Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

03 1851

  • Onderwerp: WIC Kamer v.d. Maas, Reglement vereniging Dordrecht R'dam en Delft
  • Notaris: -
  • Periode: 26-08-1669

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door J.B. Ruben 12-7-2022 / aangevuld door Dillon Heuser 17-7-2022

J.  Nierop

Reglement waer op dat de drie leeden van de Camer der Geoctroijeerde Westindische Compagnie op de Maze werden gebracht tot een lichaem ende vergaderinchplaetse.

1
Ider vande drie leden vande Maze sal sijne particuliere boecken, soo van capitale actien, penningen â deposito, maent gelden, als andere schulden bij hem selven separaet en apart sluijten en behouden.

2
Uijt welcke particuliere boecken, der respective leeden, sal uijt getrocken werden, een pertinenten staet en balance en met het aengaen van combinatie der drie leden tot een lichaem en vergaderinchplaets, soo sullen alle de selve werden gebracht tot een capitael op een nieuw generael boeck, en van die tijt aff beginnende soo sal de gantsche negotie ten gemeenen voordeele werden gereven, op den naem van de Camer vande Maze, int generael en alle het incomen van wat natuijre het oock soude mogen wesen sal sonder eenich onderscheijt werden besteet tot het voornoemde capitael van alle de geinteresseerdens van de selve drie leden ten eijnde de participanten hare lanck verwacchte voordeelen met het begin van desen nieuwen octroije mogen comten te genieten.

3
Het tranport van ijders camer particuliere capitale actien in de compagnie sal sijn en blijven ten overstaen van de bewinthebberen van de camer daer onder sij sorteren, soo als het tot noch toe onder haer gebruickelijck is geweest. En dien volgende soo sal ijder lidt in sijne stadt blijven en werden geconsidereert even gelijck het met den aenvanck van den Octroije is geweest en tot noch toe heeft gecontinueert.

4
Alle de respective commissarissen, soo over de coopmanschappen, equipagie, amonitie van Oorlooge, vivres, etc., sullen voor alle in consideratie moeten nemen, en sonder onderscheijt prefereren, voor alle andere de burgeren en ingesetenen van de steden Dordrecht, Delff, enRotterdam, en oock den Hage, wat in de selve steden ten besten prijse sal wesen te becomen, en alles daer heenen soecken te dirigeren, dat de negotie aldaer werde voortgeseth ten ware tot merckelijcken nadael en ondienst van de compagnie en de camer vande Maze int particulier.

5
Alle de equipagien die de Camer vande Maze met eijgen ofte gehuijrde schepen selver hier te lande sal comen te doen, sullen van drie tot drie jaren geschieden van voor Dordrecht, Delffshaven en Rotterdam, en van de selve plaetsen werden affgesonden in de limieten van de Compagnies Octroij en daerinne successivelijck continueren ten respecte van de steden Dordrecht, Delff en Rotterdam voor soo veel als den dienst van de Camer vande Maze eenichsints sal connen lijden en waer over aende respective heeren Magistraten alle contentement sal werden gegeven. Alle welcke schepen met hare retouren oock wederom hier te lande sullen incomen tot voor de steden van waer sij sijn affgevaren, geduijrende den tijt van de selve drie jaren, doch die verlopen sijnde, sullen de selve voor die stadt aencomen die inde volgende beurte van drie jaren sal sijn getreden. Alwaer dat oock alle deselve retouren, bestaende in coopmanschappen in des Compagnies eijgen off gehuijrde packhuijsen, sullen werden opgeslagen, en ten meesten dienst e vande Camer vande Maze werde gebeneficieert en vercocht. Met dien verstande nochtans dat de betalinge der penningen die daervan comen te procederen, altijt sal werden gedaen binnen de stadt Rotterdam, in handen van den heere Ontfanger vande Camer vande Maze, om inde generaele cassa gebracht en bij hem verantwoort te werden. Gelijck oock alle de contanten en ongemunt gout en silver die met deselve retour ofte andere schepen voor reeckeninge vande Camer vande Maze hier te lande mochten overcomen, immediatelijck sullen comen in handen van den selven heer Ontfanger sonder dat eenich particulier lidt sich daer mede sal hebben te bemoijen van ijets daervan onder haer te slaen.

6
Doch wat aengaet de particuliere schepen, die alleen met commissie van de Compagnie op recognitie off lastgelt naer de Caribissche Eijlanden en andere gepermitteerde plaetsen uijt dese landen comen te vertrecken sullen hare Equipagie hier op de Maze mogen doen, voor soodanigen stadt en plaetse, als sij selver mogen goetvinden en oock aldaer wederom in comen. Waertoe haer telckens de behoorlijcke commissie op den naer en van wegens de Camer vande Maze sal werden verleent docht sal het beloop vande selve recognitie en lastgelt oock immediatelijck en alleen werden betaelt in handen van den heere Ontfanger van de Camer vande Maze gelijck het mede vrij sal staen alle particuliere schepen van andere natien die uijt de Barbados, Virginie, Nieuw Engelant en andere plaetsen directelijck hier te landen comen in te vallen, te comen off voor Dordrecht, Delffshaven off Rotterdam, soo als sij sullen te rade wesen om aldaer haer last te breecken en haere goederen te beneficieren naer haer welgevallen, alleen soo sal in manieren alsvooren des Compagnies gerechticheijt mede werden betaelt in handen den heere Ontfanger vande Maze.

7
En om nu te comen tot een goede mesnagie en aensienelijcke directie tot contentement en voordeel van alle de geinteresseerdens van de selve Compagnie, soo sal de ordinaris residentie en vergaderinge plaetse gehouden werden binnen de stadt van Rotterdam op het Westindische Huijs aldaer als sijnde seer wel gelegen en daertoe best en bequaemst werdende geoordeelt en waermede sullen wesen affgeschaft alle andere onnutte huijsingen, wooningen, mitsgaders bouckhouders, equipagiemeesters en andere suppoosten van de selve drie leeden vande Camer vande Maze. Welcke vergaderinge sal bestaen in negen Bewinthebberen, uijt ijder lidt drie, sooals tegenwoordich in dienst sijn volgens haer Hooch Mogendens resolutie op den 3e Martio en 11en April 1651 rakende het verminderen van Bewinthebberen in den Hage op de Groote Zaele genomen. Welcke Bewinthebberen sullen sitten en malcanderen volgen naer den ranck vande steden van ijders particuliere camer. En houde men verder tot meerder mesnagie en contentement van de heeren van de reegeringe konnen delibereren van het bovenstaende getal van negen Bewinthebberen met onderlinck goetvinden te laten uijtsterven tot op ses te weten dat ijder lidt off particuliere camer in plaetse van drie soude hebben twee Bewinthebberen.

8
Het aenstellen van de selve Bewinthebberen, bij affsterven off andersint, sal blijven bij ijder lidt apart op den ouden voet onder haer gebruickelijck.

9
Den tijt en dach van de ordinaris vergaderinge sal werden genomen alle maent precijs des voormiddachs ten 10 uijren, beginnende met den eersten maendach in januario en soo vervolgens, doch bij aldien ondertusschen bij voorval van saken extraordinaris vergaderinge soude moeten werden gelecht, sal sulcx staen ter dispositie en directie van den heere president als dan wesende.

10
Het praesidium sal omgaen met beurten en continueren een maent te weten eerst een van Dordrecht, een van Delff, een van Rotterdam en vervolgens overhant.

11
De absente sullen op elcke ordinaris vergaderinge verbeuren een daelder en den president twee guldens uijtgenomen die door sieckte werden overvallen off in 's lants en Compagnie dienst in commissie zijn.

12
De commissien onder de selve negen Bewinthebberen sullen met onderlingen contentement werden verdeelt, te weten twee over de equipagie en amonitie van oorloge, twee over de coopmanschappen, twee over de drooge en natte vivres, mitsgaders twee over't comptoir [kantoor] die malcanderen daerinne sullen konnen verstaen en die die het gesach over de cassa sal hebben als Ontfanger off Commissaris over de Casse, d'welcke oock binnen de stadt van Rotterdam sal werden gehouden welcke verdeelinge van commissien bij de vergaderinge soo dickmaels sal mogen werden verandert als de selve naer gelegentheijt van saken sal moge goet te vinden.

13
Een boeckhouder generael, die sich met het formeren van de generaele boeken en het houden van de selve sal besichhouden en binnen Rotterdam resideren en op alle de vergaderingen de notulen houden van alle resolutien, etc.

14
Een persoon over het comptoir der maentgelden als alle de verdere papieren ten comptoire vallende die mede als cassier sal wesen om op ordre van de heer Ontfanger de gelden te ontfangen, en uijt te tellen onder de naem van commies en die tot contentement van de vergaderinge sal moeten stellen, sufficante borge voor den ontfanck en wtgifte der gelden, die hem werden toebetrout tot verseeckeringe van de Compagnie en ontlastinge van den heere Ontfanger.

15
Een clercq onder den selven commies, een goet schrijver sijnde, die bequaem is om alle depesches van 't comptoir te doen.

16
Een equipagiemeester en met eene conchergie vant huijs die oock het opsicht over de vivres sal hebben mitsgaders ontrent het affschepen der cargasoenen en het incomen van de retouren alles op ordre van Bewinthebberen en instructie van de vergaderinge vande Maze.

17
Een die de camer deur van de vergaderinge sal waernemen en tot assistentie van den equipagiemeester werden gebruijckt en tot alle verdere diensten werden geemploijeert.

Resolutie tot voldoeninge van de achterstallige onbetaelde tractamenten van de heeren Bewinthebberen van Dordrecht

In naerder deliberatie gebracht sijnde hoemen de heeren Bewinthebberen van de Camer van Dordrecht satisfactie en contentement soude konnnen geven, noopende hare achterstallige tractamenten, soo is naer gedaene omvrage met eenparicheijt van stemmen van alle de leden goetgevonden en verstaen dat de selve Camer van Dordrecht in alle oprechticheijt en volgens haere boecken schriftelijck sal opgeven, hoe veel dat deselve achterstallige en noch onbetaelde tractamenten gereeckent tot primo januario 1668 comen te bedragen. En dat als dan met den aenvanck van de combinatie der drie leeden van de Camer van de Maze volgens het bovenstaende reglement, men eerst en vooraff uijt de gereestste onbelaste gemeene effecten van de Camer vande Maze in minderinge vant voornoemde achterstal van de drie heeren Bewinthebberen sal betalen elck een somme van elff hondert gulden, bedragende tesamen guld. 333,-.
En dan noch aen den boeckhouder off conchergie Jan de Gelder in minderinge van sijn achterwesen de somme van seven hondertgulden, 700,-.
Mitsgaders noch vijff hondert guldens tot betalinge van de achterstallige verpondingen van des Compagnies huijsinge binnen Dordrecht, guld. 500,-
En alsoo de heeren Alewijn van Halewijn, Diderich Hoeuft en Roulandt de Carpentier insonderheijt inden voorleden jaere 1668 alle goede diensten hebben helpen doen, soo ontrent de gemeene equipagien van de Camer vande Maze als 't geene verder in andere commissien en besoignes is voorgevallen, beneffens de leden van de Cameren Delff en Rotterdam, die de betalinge van hare tractamenten bij haer selven hebben gevonden, soo is mede met onderlingen contentement goetgevonden en verstaen dat de voornoemde heeren Van Halewijn, Hoeuft en Carpentier uijt de gereetste onbelaste gemeene effecten vande Maze noch sullen ontfangen ijder een jaer tractament van f. 620 wegens primo januario 1668 tot primo januario 1669, bedragende tesamen achtien hondert en sestich guldens, guld. 1860,-
Soo dat in alles sal werden betaelt guld. 6360,-

En wat het verder achterstal der heeren van Dordrecht haere tractementen tot den eersten januario 1668 aengaet, is mede goet gevonden en verstaen dat aen haer E.E. alle jaeren beneffens de andere heeren Bewinthebberen van Delff en Rotterdam uijt het gemeene incomen van de Camer vande Maze ijder een ordinaris loopende jaer en daer beneffens noch een out extraordinaris jaer tractament tot f. 620,- jaerlijcx sal werden betaelt en daerinne werden gecontinueert tot dat haer E.E. van haer gantsche achterwesen sullen sijn voldaen ende gequeten. Waermede dat de voornoemde heeren van Dordrechtvolcomen vernoeginge en contentement hebben genomen.

Specificatie van de ordinaris jaerlijcxsche oncosten van de drie leeden van de camer vande Maze, wanneer de selve sijn gecombineert.

Eerst het tractament voor negen bewinthebberen tegens f.620,- jaerlijcx. guld. 5580,-
De Bewinthebberen van Dordrecht, en Delff, sullen wegens het waernemen vande ordinaris ende extraordinarus vergaderinge binnen Rotterdam voor schuijt en wagevracht, en voor andere kleijne oncosten vermogen te declareren naer redelijckheijt. Memorie.
De Bewinthebberen, die buijten de vergaderinge in commissie gaen sullen volgens de octroije genieten f.4,- daegs voor vacatien boven schuijt en wagevrachten. Memorie.
Een boeckhouder generael jaerlijcx. guld. 600,-
Den commies overt comptoir der maentgelden en andere pampieren die oock met eenen de cassiers plaetse sal waernemen. guld. 500,-
Den clercq opt comptoir, dat een goet schrijver moet wesen. guld. 250,-
Den equipagiemeester en met eenen conchergie vant Westindische Huijs. guld. 400,-
Den camerbewaerder en om tot alle verdere diensten geemploijert te werden. guld. 150,-
Den beeedicht hooft participant. guld. 200,-
Voor vier [=vuur] en licht, verpondingen, reparatien vant huijs etc. tesamen genomen op. guld. 600,-
Aen oncosten op het comptoir. guld. 200,-
Voor vacatien en dachgelden, oock reijs en andere oncosten genomen op. guld. 1000,-
Hier komt bij een jaerlijcx tractament voor Jan de Gelder onder den tijtel van commies binnen Dordrecht, die de Compagnie veele jaeren wel heeft gedient, drie hondert guldens. guld. 300,-
T'is mede een jaerlijcx tractamentjen voor Jacob Groen, die de Camer vande Maze, ontrent de 40 jaren wel en getrouw heeft gedient als equipagiemeester en nu vermits sijnen hoogen ouderdom onbequaem is om den selve dienst langer te connen waernemen nae behooren twee hondert guldens. guld. 200,-
Soo dat in alles aen oncosten comen te belopen. guld. 9980,-

Aldus gearresteert, geresumeert en tot volcomen contentement gesloten bij ons ondergeschrevenen Bewinthebberem van de drie leden vande Geoctroijeerde West Indische Compagnie, ter Camer vande Maze Dordrecht, Delff en Rotterdam, belovende bij desen als luijden van eere, den inhout vandien punctuelijcken te observeren en doen observeren sonder te gedoogen dat hierinne gedruijrende den octroije aen de Compagnie verleent off noch te verleenen eenige indracht ofte indractie come te geschieden, gelijck wij oock sullen helpen besorgen dat soo wie als Bewinthebber bij affsterven off andersints in plaetse van ijmant van ons mogte mogen te succederen bevorens ter vergaderinge geadmitteert te werden, alle het bovenstaende met sijne ondertekeninge mede sal confirmeren alsoo den dienst vande West Indische Compagnie int generael en insonderheijt die vande Camer vande Maze int particulier daer aen ten hoogsten is gelegen. Ten oirconden desen onder tekent en sijn hier van gemaeckt drie alleens luijdende instrumenten.
Desen 26en Augustuo 1669 in Rotterdam.
A. Halewijn, D. Hoeuffts [Dordrecht]
N. ten Hove, Arent vander Graeff [Delft]
Adriaen Hartmans, Jean de Meij [Rotterdam]

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.